ب ن ت ت ق ر ا ك ت اب

ِ 5 )اذا ْل تْ َّ ن َ ظ ُ ة َ ق . -ب ق ل-ب ق ي-ب ك أ-ب ك ت-ب ك ر-ب ك ع-ب ك ك-ب ك م-ب ك ي-ب ل ج-ب ل ح-ب ل د-ب ل س-ب ل ط-ب ل ع-ب ل غ-ب ل ق-ب ل ق ع-ب ل ل-ب ل م-ب ل هـ-ب ل و-ب ن د-ب ن ق-ب ن ن-ب ن ي-ب وأ-ب وب-ب وج-ب وح-ب وخ-ب ور-ب وس-ب وش-ب وص-ب وع-ب وغ-ب وق-ب ون ‫ان‬‫ر‬‫عم‬ ‫آل‬ ‫سورة‬ ‫في‬ ‫متشابهات‬ 4 (َ‫ّه‬‫ل‬‫ال‬ َّ‫ن‬ِ‫إ‬ٌ‫يم‬ِ‫ق‬َ‫ت‬ْ‫س‬ُّ‫م‬ ٌ‫ط‬‫ا‬َ‫ر‬ِ‫ص‬ ‫ا‬َ‫ذ‬‫ـ‬َ‫ه‬ ُ‫وه‬ُ‫د‬ُ‫ب‬ْ‫ع‬‫ا‬َ‫ف‬ ْ‫م

2023-02-07
    بيطري قطط
  1. ل ادَجِ 3
  2. ح َ ب َّ ب ُ إل َ ی ّ
  3. أقسام المكتبة
  4. ن م ح ب ص ي ي لا ت ا ب ف